Styrdokument

Personalen på Gamla Uppsala Montessoriförskola arbetar enligt läroplanen för förskolan Lpfö18.

”Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (www.skolverket.se).

Vidare har vi en verksamhetsplan för hur vi arbetar på just vår förskola. I den beskriver vi våra mål, metoder och material, arbetsorganisation och hur vi arbetar dagligen på förskolan. I planen ligger givetvis fokus på montessoripedagogiken men också på ett empatiskt förhållningssätt till varandra.

Montessoripedagogiken genomsyrar vår verksamhet. På förskolan arbetar personal som är utbildad i montessoripedagogik och för detta har vi adekvat materiel. Montessoripedagogiken grundar sig på Maria Montessoris tankar, forskning och utvecklade arbetsmaterial. Här kan du läsa mer om Maria Montessori och montessoripedagogiken.

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

Vi har anmälningsskyldighet om vi märker att ett barn far illa.

Hämta Utvärdering Utvecklingsområden 2015 
Hämta Likabehandlingsplan

Created by Eric Cardenas for Gamla Uppsala Montessori