Projekt

Vi jobbar med projekt i 5 olika grupper under förmiddagarna på förskolan. Barnens intressen, behov och inflytande genomsyrar innehållet och förskollärarna planerar undervisningen så att alla barn kan delta och ta till sig undervisningen på ett likvärdigt sätt. På Stjärnan delas barnen in i 2 grupper där de jobbar med olika teman kopplat till läroplanen som barnen visat intresse för. Varje vecka går båda grupperna även på utflykt i närområdet men även längre utflykter med buss. På Regnbågen delas barnen in i 3 grupper som jobbar med olika teman men även har ämnesundervisning inom montessoripedagogiken, arbete i ateljén samt musik och rytm. Under montessoripassen får barnen chansen att fördjupa sig i montessoripedagogiken och dess material. I ateljén jobbar barnen med fokus på materialen och olika skapandetekniker så som lera, papper och trä. Vi har även en extern musikpedagog som jobbar med barnen och övar på takt, rytm och sång.

” Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen att delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnens bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter” Lpfö18

Created by Eric Cardenas for Gamla Uppsala Montessori